მაყვლის ღეროს წყლულოვანი ლაქიანობა
18 / 01 / 2019

გამომწვევი სოკო – Leptospaeria coniothyrium.

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:

  • ტემპერატურა: 26°C-ის ფარგლებში.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: მაღალი.

სიმპტომები. ღეროებზე ჩნდება ყავისფერი წყლულოვანი წარმონაქმნები. დროთა განმავლობაში დაზიანებული ადგილები იზრდება და ახმობს ღეროს მთლიანად ან ნაწილობრივ.

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.

ბრძოლა/წამლობები:

  • ოპტიმალური კვების არეების დაცვა.
  • ბაღის გაშენებისას ოპტიმალური მანძილების დაცვა მცენარეებს და რიგებს შორის.
  • ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.
  • მცენარეთა მინერალური და ორგანული ელემენტებით გამოკვების ოპტიმალური რეჟიმის დაცვა.

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ გამოიყენება: სპილენძის შემცეველი და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები.

მავნებლის წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება:

  • „იროკო“.
  • ბორდოს ნარევი
მსგავსი სიახლეები