აგროტესტის რეიტინგები – 02.03.18-02.04.18 (მარტი)
12 / 03 / 2019

გროტესტის თვის რეიტინგები საიტზე იდება ყოველი თვის 2 რიცხვში.

რეიტინგში ადგილები ნაწილდება მონაწილის მიერ გასული თვის განმავლობაში დაგროვებული ქულების ჯამით, რომელსაც ითვლის პროგრამა. საიტში მოცემულ რეიტინგებში ხვდება პროგრამის რეიტინგის პირველი სამი ადგილის მფლობელი მონაწილეები.

ტესტირების რეიტინგების შექმნის და საიტზე მათი წარმოჩენის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აგრარულ დარგებში არაფორმალური განათლების სექტორის ხელშეწყობა და ტესტირების პროგრამის მონაწილე სპეციალისტების ცოდნის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

მევენახეობის რეიტინგი

I ადგილი – ავთანდილ გოგალაძე

II ადგილი – ნანა ქინქლაძე

III ადგილი – ამირან ლაზარაშვილი

მეხილეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ნატო შამათავა

III ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

მეციტრუსეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ნატო შამათავა

III ადგილი – მარიამ ფურცელაძე

მებოსტნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – ნატო შამათავა

მემცენარეობის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი  – ნატო შამათავა

მეცხოველეობის რეიტინგი

I ადგილი – აკაკი დეკანოზიშვილი

II ადგილი – ნანა ქინქლაძე

III ადგილი – მერაბ ნასყიდაშვილი

ვეტერინარიის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი  ნანა ქინქლაძე

III ადგილი – ხათუნა ბარამია

ენტომოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი –ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – მარიამ ფურცელაძე

ფიტოპათოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – ნატო შამათავა

III ადგილი – თამაზ ხასაია

მეღვინეობის რეიტინგი

I ადგილი – რევაზ ყვავაძე 

II ადგილი – მაია მიროტაძე

III ადგილი – მარიამ ფურცელაძე

მცენარეთა ქიმიური დაცვის რეიტინგი

I ადგილი – თემო საბაშვილი

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი – ამირან ლაზარაშვილი

აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნატო შამათავა

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – ამირან ლაზარაშვილი

მსგავსი სიახლეები