აგროტესტის რეიტინგები – 02.01.18 (იანვარი)
12 / 03 / 2019

აგროტესტის თვის რეიტინგები საიტზე იდება ყოველი თვის 2 რიცხვში.

რეიტინგში ადგილები ნაწილდება მონაწილის მიერ თვის განმავლობაში დაგროვებული ქულების ჯამით, რომელსაც ითვლის პროგრამა. საიტში მოცემულ რეიტინგებში ხვდება პროგრამის რეიტინგის პირველი სამი ადგილის მფლობელი მონაწილეები.

ტესტირების რეიტინგების შექმნის და საიტზე მათი წარმოჩენის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აგრარულ დარგებში არაფორმალური განათლების სექტორის ხელშეწყობა და ტესტირების პროგრამის მონაწილე სპეციალისტების ცოდნის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

მევენახეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი – ავთანდილ გოგალაძე

მეხილეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – თემო საბაშვილი

მეციტრუსეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ბადრი ქორაია

III ადგილი – ხათუნა ბარამია

მებოსტნეობის რეიტინგი

I ადგილი –ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – კორნელი გახოკიძე

მემცენარეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი  – ავთანდილ გოგალაძე

მეცხოველეობის რეიტინგი

I ადგილი – გივი ათაბეგაშვილი

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – ვლადიმერ ბეგიაშვილი

ვეტერინარიის რეიტინგი

I ადგილი – ზურაბ წიგნაძე

II ადგილი  ბადრი ქორაია

III ადგილი – ხათუნა ბარამია

ენტომოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი –ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – კორნელი გახოკიძე

ფიტოპათოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი –ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – არსენ სამსონიძე

მეღვინეობის რეიტინგი

I ადგილი – მაია მიროტაძე

II ადგილი – ბადრი ქორაია

III ადგილი – ლუკა ჯაჯანიძე

მცენარეთა ქიმიური დაცვის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი – თემო საბაშვილი

აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი  ამირან ლაზარაშვილი

მსგავსი სიახლეები